Трихомоноз

Трихомоноз пешоб-таносил аъзоларининг энг кўп тар? алган касалликларидан? исобланиб, унинг? ўзгатувчиси бир? ужайрали? ин трихоманадасидир. Бу? ўз? атувчи безарар? олатда? инда узо? ва? тгача бўлиши мумкин. Аммо турли хил салбий омиллар (сову??отиш, ялли? ланиш, тугру? ёки абортдан кейинги? олатлар) организмнинг чидамлилигини сусайтириб, касаллик ривожланишига сабаб бўлади. Касаллик асосан жинсий йўл ор? али юкади. Аммо, ча? алок ту? илаётганда бемор онадаги дард ю? иши? ам мумкин. Шунингдек, бир ўринда ётилганда, битта сочи??а артинганда ва умумий булут (мочалка)ни? ўллаб винилганда? ам касаллик ю? иши мумкин. Трихомоноз ўткир кечганда касаллик ю??андан 7-14 кун ўтгач, бемор жинсий аъзолари со? асининг? ичишиб, ачишаётганлигини сезади. Бир неча кун ўтгандан сўнг эса аёллар? инидан сар? имтир рангдаги йирингли ёки сую? ажралма жуда кўп ми? дорда ажралиб чи? ади. Го? о ажралма кўпиксимон бўлиб, бир оз йиринг аралашган бўлиши? ам мумкин. Бу даврда бемор покиза юрмаса,?ин да? лизи ялли? ланиб,?ўланса? ид келиб туради.

Беморлар сийганда пешоб каналининг ачишиб куйгандек бўлишидан,?ичишидан, дармонсизлик ва уй? усизлик пайдо бўлганлигидан шикоят? илишади. Кейинчалик бемор даволанмаса? ам яллигланиш аста-секин босилиб, касаллик сурункали тусга ўтади. Бунда? индаги ажралма чи? иши камайиб, беморни деярли безовта? илмайди. Аммо йиллар ўтиб, касаллик? ўзиган пайтда яна ажралма чи? ади ва? ичийди. Кўпинча, трихомоноз зимдан кечади, бу пайт? индан сутранг ажралма чи? иб туради, аммо безовта? илмайди. Трихомоноз касаллиги шу тарзда узо? ва? т давом этганда ўсмага айланиб кетиши мумкин бўлган бачадон бўйнини юза яраланишига,?ову? ялли? ланишига, жинсий аъзоларда учлик ўсимталар, яъни кондиломалар пайдо бўлишига олиб келади. Ю? орида асосан трихомоноз касаллиги-нинг аёлларда кечиши билан танишдик. Эркакларда? ам касаллик рўёбга чи? са-да, анча зимдан кечади. Трихомонадалар эркаклар пешоб чи? арув каналига тушиб, у ерни ялли? лантиради. Натижада, орадан 1-2?афта ўтгач, эркакларда жинсий олат учи? изаради, сари? йирингли ёки сут рангли ажралма чи? ади. Сийганда? ичийди ёки ачишади. Касаллик аста-секин, ўз-ўзидан босилиб, сурункали тусга ўтади. Бунда пешоб-таносил аъзоларида эркаклик бези, мояк орти? ларининг ялли? ланиши каби нохуш асоратлар? олиши мумкин.

"Е. исмли аёл трихомоноз ташхиси билан даволансада, касаллиги яна? ўзгаган. Чунки, унинг эри ўзини мутла? о соглом билиб, узо? ва? тгача ўзини текширтирмаган. Ва? оланки, беморнинг эрида касалликнинг зимдан кечувчи тури бўлиб, бу согайган хотинида янгидан касал пайдо бўлишига сабаб бўлган.

Улар иккаласи? ам батафсил даволанганларидан сўнггина буткул со? айиб кетишга эришганлар ".

Демак, зиноий касалликлар, албатта, икковлон — эр-хотин (ёхуд жуфтлар)нинг биргаликда даволанишини талаб этади.

Я? ин кунларгача шифокорлар ва беморлар трихомоноз касаллигига анчагина менсимагандек, яъни давоси енгил дардга? арагандек? арашар эдилар. Афсуски, охирги пайтларда трихомоноз касаллигининг антитрихомоноз дориворлар наф бермайдиган хатарли тури бот-бот учрамо? да. Ани? ро? и дориворларнинг мавжуд барча турларига чидамли бўлган трихомонадалар штаммлари пайдо бўлди.?аётий бир мисол: "Бемор С. — 43 ёш, институт ў? итувчиси. Ишратга ўчлиги боис, зино ??либ, "ўткир трихомонадали уретрит" дардига гирифтор бўлган. Маш? ур хусусий ишфохоналардан бирида ойлаб даволанса-да, самара етарлича бўлмаган. Айтишича, антитрихомонад дориворларнинг барча турларини катта дозада? абул? илса-да, наф кўрмаган. Пешоб чи? арув канали ор? али юборилган кучли эритмалар? ам самара бермаган. Катта зарб дозада ичилган антитрихомонад дорилар кейинчалик ош? озон ва жигарни? ам ишдан чи? арган. Рафи? асига касаллик ю? тиришдан доимий тарзда чўчиш жинсий рагбатни? ам деярли йў??а чи? арган. Натижада, мавжуд жигардаги сурункали яллигланиш дардининг? иррозгача етиб бориши туфайли? аети хатар остида? олган. Мана зинонинг фожеий инти? оси ".

Зинокор, ишратпараст кимсалар шуни унутмасликлари жоизки, авваллари оддий? исобланувчи дардларнинг? ам шундай туслари пайдо бўлмо? даки, уларни табобат илми даволай олмай? анг-у манг бўлиб? олмо? да. Ого? бўлинг!

Ушбу ўринда, нафси? акалак трихомонадаларнинг ўзидан анчагина майда бўлган гонококк, уреаплазма каби микроорганизмларни тириклай ютиш? обилияти мавжудлиги, айни? са, хатарлидир. Трихомоноз дардида бериладиган махсус дориворлар, бу майда микроорганизмларга? ирон келтириш хусусиятига эга эмаслиги туфайли, маълум бир муд? атдан сўнг дард? айта юзага чи? ади.

Фикр билдиринг ёки савол беринг